Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) (Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) jest:
1) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z
2) Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z ------------------------
3) Pozyskiwanie drewna – PKD 02.20.Z -------------------------
4) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon 22.11.Z -----
5) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
6) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.
7) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38 .11.Z.
8) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z.
9) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z.
10) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z.
11) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z.
12) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z.
13) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
14) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z.
15) Roboty zw. z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z -----------
16) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z. ---------------------------
17) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z. ---
18) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z.
19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99 .Z. ------------------------------------------------
20) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z. --------------------------
21) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z. --------------------------------------
22) Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z.
23) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43 .22.Z. ----------------------------------------------------------
24) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z. ------------------
25) Tynkowanie - PKD 43 .31.Z. ----------------------------------------------------------------
26) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z. ------------------------------------------
27) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33 .Z. -----------------
28) Malowanie i szklenie - PKD 43 .34.Z ------------------------------------------------------
29) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z.
30) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z. -----------------------
31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z.
32) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z.
33) Sprzedaż detaliczna części akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z.
34) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z
35) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z. ----
36) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99 .Z.
37) Transport drogowy towarów - PKD 49 .41.Z
38) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z
39) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z.
40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.
41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z
42) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
43) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z.
44) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z
45) Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29 .Z
46) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z. ---
47) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
48) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
49) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
50) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93. 13.Z
51) Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 93. 19.Z
52) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z
53) Pogrzeby i działalność pokrewna - PKD 96.03.Z.
54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z


Opublikował: Natalia Piątek
Publikacja dnia: 11.07.2018
Podpisał: Ewelina Lewicka
Dokument z dnia: 24.06.2016
Dokument oglądany razy: 7442
16.06.2024 // mpuk.eu/bip